úterý 26. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "ČISTÝ" (9/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


ČISTÝ(9/72)


Biblické texty: Mt 5,8; 2K 11,2-3

Vysvětlivky v Recovery Version: Sk 2,464; 2K 11,32; Mt 5,81-2
Písně: 350, 381, 444, 600

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Matouš 5,8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
Žalm 24,3-4a  Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce.
2 Korintským 11,2-3 Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu.
2 Timoteovi 2,22 Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Úryvky ze služby...


    V 2. listu Korintským 11,3 Pavel řekl: „Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu.“ Jako panna musíme být čistí a upřímní či prostí. Upřímnost v tomto verši může být také přeložena jako prostota, čímž se myslí oddanost nerozděleného srdce, nerozdělená věrnost Kristu. Vy sami jako panna musíte být čistí. Pro svého manžela musíte být prostí. Rozvody jsou výsledkem složitostí. Kdyby se manželky vůči svým mužům zachovaly v prostotě, nedošlo by k žádnému rozvodu. Jakmile se žena provdá, měla by být velmi prostá vůči svému manželovi. Ale mnoho manželek je svedeno a odvedeno od prostoty k složitosti (An Autobiography of a Person in the Spirit, kapitola 7).

      Máme-li následovat Pána, chodit v duchu, žít ve velesvatyni, potřebujeme být velmi prostí. Někteří lidé za mnou přišli a radili mi, abych neučil druhé tak jednoduše. Radili mi, abych otvíral lidem oči, aby mohli uvidět tolik různých druhů učení. Když Adam a Eva pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, Bible nám říká, že „oběma se otevřely oči“ (Gn 3,7). Had dokonce Evě řekl: „Neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé“ (Gn 3,5). Eviny oči se skutečně otevřely, což nám ukazuje, že je lepší mít oči zavřené v prostotě, která je vůči Kristu. Měli bychom mít postoj, že nevíme nic kromě prostoty ohledně Krista, který je naším Spasitelem, naším Pánem, naším životem, naším Manželem a naším vším, ohledně církve jako jedinečného vyjádření Krista a ohledně praxe církevního života na jedinečné půdě jednoty. Je to tak prosté (An Autobiography of a Person in the Spirit, kapitola 7).
      
    Pavel řekl, že si počínal v prostotě a upřímnosti Boží. Prostota může rovněž znamenat jednoduchost. Bůh je prostý a Bůh je upřímný. Čím více jsme v padlém těle a v duši, tím jsme složitější. Tehdy nemáme prostotu, ale složitost. Duševní člověk je velmi složitý. Ale čím více jsme ve velesvatyni, v duchu, tím prostšími se stáváme. Čím více jsme v duchu, tím jsme prostší a upřímnější. Jsme upřímní v motivech, upřímní v cílech a upřímní ve všech našich tužbách. V 2. Korintským 1,12 jsou Boží prostota, Boží milost a Boží upřímnost. Pokud jsme byli opracováni křížem, takže nás kříž přivedl na konec, budeme pokojnými lidmi, kteří vychutnávají a zakoušejí Boží milost, která se o vše stará za nás. Budeme tak prostí a tak upřímní v našich motivech, v našich cílech. Budeme vychutnávat Boží milost a budeme mít prostotu a upřímnost Boží (Life-study of 2 Corinthians, kapitola 2).

Žádné komentáře:

Okomentovat