úterý 26. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "ČISTÝ" (9/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


ČISTÝ(9/72)


Biblické texty: Mt 5,8; 2K 11,2-3

Vysvětlivky v Recovery Version: Sk 2,464; 2K 11,32; Mt 5,81-2
Písně: 350, 381, 444, 600

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Matouš 5,8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
Žalm 24,3-4a  Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce.
2 Korintským 11,2-3 Neboť na vás žárlím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu.
2 Timoteovi 2,22 Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Úryvky ze služby...


    V 2. listu Korintským 11,3 Pavel řekl: „Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu.“ Jako panna musíme být čistí a upřímní či prostí. Upřímnost v tomto verši může být také přeložena jako prostota, čímž se myslí oddanost nerozděleného srdce, nerozdělená věrnost Kristu. Vy sami jako panna musíte být čistí. Pro svého manžela musíte být prostí. Rozvody jsou výsledkem složitostí. Kdyby se manželky vůči svým mužům zachovaly v prostotě, nedošlo by k žádnému rozvodu. Jakmile se žena provdá, měla by být velmi prostá vůči svému manželovi. Ale mnoho manželek je svedeno a odvedeno od prostoty k složitosti (An Autobiography of a Person in the Spirit, kapitola 7).

      Máme-li následovat Pána, chodit v duchu, žít ve velesvatyni, potřebujeme být velmi prostí. Někteří lidé za mnou přišli a radili mi, abych neučil druhé tak jednoduše. Radili mi, abych otvíral lidem oči, aby mohli uvidět tolik různých druhů učení. Když Adam a Eva pojedli ze stromu poznání dobrého a zlého, Bible nám říká, že „oběma se otevřely oči“ (Gn 3,7). Had dokonce Evě řekl: „Neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé“ (Gn 3,5). Eviny oči se skutečně otevřely, což nám ukazuje, že je lepší mít oči zavřené v prostotě, která je vůči Kristu. Měli bychom mít postoj, že nevíme nic kromě prostoty ohledně Krista, který je naším Spasitelem, naším Pánem, naším životem, naším Manželem a naším vším, ohledně církve jako jedinečného vyjádření Krista a ohledně praxe církevního života na jedinečné půdě jednoty. Je to tak prosté (An Autobiography of a Person in the Spirit, kapitola 7).
      
    Pavel řekl, že si počínal v prostotě a upřímnosti Boží. Prostota může rovněž znamenat jednoduchost. Bůh je prostý a Bůh je upřímný. Čím více jsme v padlém těle a v duši, tím jsme složitější. Tehdy nemáme prostotu, ale složitost. Duševní člověk je velmi složitý. Ale čím více jsme ve velesvatyni, v duchu, tím prostšími se stáváme. Čím více jsme v duchu, tím jsme prostší a upřímnější. Jsme upřímní v motivech, upřímní v cílech a upřímní ve všech našich tužbách. V 2. Korintským 1,12 jsou Boží prostota, Boží milost a Boží upřímnost. Pokud jsme byli opracováni křížem, takže nás kříž přivedl na konec, budeme pokojnými lidmi, kteří vychutnávají a zakoušejí Boží milost, která se o vše stará za nás. Budeme tak prostí a tak upřímní v našich motivech, v našich cílech. Budeme vychutnávat Boží milost a budeme mít prostotu a upřímnost Boží (Life-study of 2 Corinthians, kapitola 2).

čtvrtek 14. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "OPRAVDOVÝ" (8/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem
OPRAVDOVÝ (8/72)Biblické texty: Joz 24,14; J 4,23-24; 2K 1,12; 8,8; 11,10; srv. Joz 14,7
Vysvětlivky v Recovery Version: Mt 8,181; J 4,245; 2K 1,123; 2J 13
Písně: 784, 761, 11

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Jozue 24,14 Nuže, bojte se Hospodina a služte mu bezúhonně [upřímně] a věrně. Odstraňte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou a v Egyptě, a služte Hospodinu.
1 Samuelova 12,24 Jen se bojte Hospodina a služte mu věrně celým svým srdcem. Vždyť se podívejte, co velkého s vámi učinil.
Jan 4,23-24 Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

Úryvky ze služby...


Opravdová modlitba je výsledkem touhy, která vychází ze srdce. Je to něco, co proudí z naší vnitřní bytosti. Opravdová modlitba není složena z lehkomyslných nebo krásných slov. Pouze opravdová slova, která plynou z nejhlubší části srdce, mohou být považována za opravdovou modlitbu. Cílem naší modlitby by měla být spíše odpověď od Boha, než zalíbit se bratrům a sestrám. (Watchman Nee, Collected Works of Watchman Nee, Vol. 48: Messages for Building Up New Believers (1), kapitola 14)

Jelikož modlitba je vyjádřením sjednocení Boha a člověka, žádná opravdová modlitba nemůže být vyslovena bez Boží iniciativy. Není-li modlitba iniciována Bohem, nejedná se o opravdovou modlitbu. Všichni, kdo skutečně znají význam modlitby, vědí, že modlitba není pouze záležitost toho, že se Bůh mísí s člověkem, ale i toho, že Bůh něco iniciuje v člověku. Když se tedy modlíme, musíme se naučit, jak se uklidnit a nenásledovat vlastní myšlenky, namísto toho bychom měli obrátit mysl k našemu duchu a následovat vnímání v našem duchu. V opravdové modlitbě má člověk ve svém duchu určité vnímání, dokonce ještě než se modlí. Toto vnímání v duchu je iniciováno Božím Duchem v našem duchu. Když se Duch Boží mísí s naším duchem, tak v našem duchu iniciuje či navrhuje něco, co nutně nemusí být ve formě srozumitelných slov. Často je to pouze určitý vjem nebo pocit v našem duchu.
Proto, když se modlíme, musíme se nejen obracet k našemu duchu, ale rovněž musíme čekat na Boží iniciativu. Měli bychom být klidní a obracet se k našemu duchu. Zároveň bychom neměli příliš rychle něco vyslovovat. Spíše bychom měli čekat na Boží iniciativu a vjem v našem duchu. Prosím, pamatujte, že každý, kdo rychle otvírá svá ústa, nezbytně mluví ze sebe a ze své iniciativy. Kdykoli se modlíme, musíme se obracet k našemu duchu. Potom se musíme naučit očekávat na Boží iniciativu. Měli bychom být klidní a dotýkat se vnímání v našem duchu, abychom se modlili v souladu s tímto vnímáním.
V opravdové modlitbě, po které Bůh touží, Bůh vstupuje do nás, mísí se s námi a modlí se skrze nás. Každá opravdová modlitba je dvojitá modlitba; navenek se modlíme my, ale uvnitř se modlí Bůh. Navenek prosíme my, ale uvnitř koná prosbu On. Navenek promlouváme my, ale uvnitř promlouvá Duch Svatý. Pouze tento druh dvojité modlitby je opravdový. (Witness Lee, How to Enjoy God and How to Practice the Enjoyment of God, kapitola 3)

pátek 8. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "SILNÝ" (7/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem
SILNÝ (7/72)Biblické texty: Neh 8,10; Ž 119,28; Iz 12,2; 40,29; 2K 11,2; 2Tm 1,7; Ef 1,19; 3,16-18
Vysvětlivky v Recovery Version: Iz 40,311; Nu 18,101; Ef3,165-6
Písně: 285, 677, 725, 738, 782

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Nehemjáš 8,10b Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou.
Nehemjáš 8,12 A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst.
Žalm 119,28 Má duše se rozplývá žalem; pozdvihni (posilni) mě podle svého slova.
1 Janův 2,14 Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého.
Izajáš 12,2 Hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí - stal se mou záchranou.
Izajáš 40,31 Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.
Efeským 3,16 Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni (plni síly) pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka.

Úryvky ze služby...


Svatí jsou silní, protože v nich zůstává slovo Boží (1J 2,14b). Když má člověk prázdný žaludek a je hladový, jistě bude slabý; není možné, aby byl silný. Ale pokud jí, navrátí se mu síla a bude silný. Máte-li být dnes silní, potřebujete být nakrmeni slovem Božím. Bez Božího slova není možné, aby člověk byl silný. (Witness Lee, Messages Given to the Working Saints, kapitola 6)

List Efeským 3,16 také říká, že jsme posilováni na vnitřním člověku. Vnitřní člověk je náš znovuzrozený duch, jehož životem je Boží život. Je to náš duch, který byl znovuzrozen Duchem Božím (J 3,6), v němž přebývá Duch Boží (Ř 8,11.16) a který je smíšen s Duchem Božím (1K 6,17). Máme-li zakoušet Krista až do vší plnosti Boží, potřebujeme být posíleni na vnitřním člověku. To ukazuje, že se potřebujeme dostat do našeho ducha, kde můžeme být posíleni skrze Ducha Svatého. Je velmi obtížné setrvat v duchu. My všichni jsme zvyklí vycházet z ducha, nechodit do ducha a nezůstávat tam. Ze zkušenosti mohu dosvědčit, že nemám sklon zůstávat v duchu. Jelikož je pro mě tak snadné dostat se z ducha, stále se učím zůstávat v duchu. Kdykoli zůstaneme v duchu, jsme posíleni; ale kdykoli vyjdeme z ducha, jsme oslabeni. Všimli jste si někdy, jak snadno vaše mysl bloudí při modlitbě? Když se nemodlíte, možná o některých věcech nepřemýšlíte. Ale jakmile se začnete modlit, možná zničehonic zjistíte, že se vaše mysl zabývá jednou věcí a pak druhou. Možná si dokonce v mysli uděláte výlet do jiné části světa. To je důvod, proč potřebujeme být posíleni na našem vnitřním člověku. Čím více jsme posilováni, tím více jsou části naší vnitřní bytosti přiváděny zpět do ducha, do našeho vnitřního člověka. (Witness Lee, Life-study of Ephesians, kapitola 32)

Církevní život je tvořen těmi, kteří následují vzor apoštola Pavla. My všichni potřebujeme následovat Pavla v přijímání zjevení v našem duchu a v posilování na našem vnitřním člověku. Když Pavel klekal na kolena před Otcem, byl natolik silný ve svém vnitřním člověku, že jím nic nemohlo otřást nebo ho rozrušit. Jelikož celá jeho bytost byla v jeho duchu, nic vnějšího ho nemohlo trápit. I my potřebujeme být posíleni do té míry, že nás nic nebude moci odvést od našeho vnitřního člověka. Kromě toho potřebujeme, aby si Kristus učinil domov v našich srdcích, aby nás mohl cele obsadit a přivlastnit.
Když jsme byli spaseni, Kristus vstoupil do našeho ducha. Nyní Mu musíme dát příležitost, aby se rozšířil do všech částí naší vnitřní bytosti. Zatímco jsme posilováni na vnitřním člověku, jsou otevřené dveře, aby se Kristus šířil v našem nitru, aby se rozšířil z našeho ducha do každé části naší mysli, citů a vůle. Čím více se Kristus rozšiřuje v nás, tím více se usazuje v nás a činí si svůj domov v nás. To znamená, že zabírá každou část naší vnitřní bytosti, vlastní všechny části a prosycuje je sám sebou. Výsledkem je, že nejen přijímáme zjevení, ale také jsme naplněni Kristem. Ať už pak půjdeme kamkoli, budeme apoštoly, poslanými, a proroky, těmi, kteří mluví za Krista. (Witness Lee, Life-study of Ephesians, kapitola 32) 

středa 6. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "HLUBOKÝ" (6/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


HLUBOKÝ (6/72)

Biblické texty: Ž 42,8; 92,5; Da 2,22; L 6,47-48; 1K 2,10; Ko 2,7; Ř 11,33
Vysvětlivky: Mt 13,51; 1K 2,93; 2,101-3; He 9,43
Písně: 394, 671, 1163, 1240

Modlete se nad těmito klíčovými verši...

Žalm 42,8 Hlubina volá na hlubinu za zvuku tvých přívalů, převalily se přese mě všechny tvé příboje…
Daniel 2,22 On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě; s ním však přebývá světlo.
Lukáš 6,47 Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je - ukáži vám, komu je podobný.
v. 48  Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven.
1 Korintským 2,9-10 Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.

Úryvky ze služby...

Co je kořen?... Je-li veškerý váš duchovní život odhalen, nemáte žádné kořeny. Jsou všechny vaše ctnosti před Bohem zjevné před lidmi nebo máte něco, o čem lidé nevědí? Jsou-li všechny vaše zážitky zjevené, potom je váš veškerý růst směrem vzhůru; nemáte žádný růst směrem dolů. Je-li tomu tak, potom jste člověkem, který má pouze listí bez kořenů a nacházíte se na mělké půdě… Křesťan, který předvádí všechny své ctnosti před lidmi a který nemá nic v hlubině své bytosti, nemá žádné kořeny; nebude schopen obstát v den zkoušky a pokušení… Kéž Bůh pracuje v nás, abychom mohli zakořenit. (Watchman Nee, Collected Works of Watchman Nee, Set 2, Vol. 37: General Messages, kapitola 8)

Jediný způsob, jak hluboce zakořenit v Kristu jako půdě, je kontaktovat Ho jako půdu a denně vstřebávat vodu ve Slovu. Čím více kontaktujeme půdu a vstřebáváme vodu, tím více porosteme. Nejprve rosteme směrem dolů, potom nahoru. Poté, co nějakou dobu rosteme směrem dolů, automaticky přestaneme chodit ve věcech, které nejsou Kristus. Namísto toho budeme žít, chodit, jednat a mít své bytí v Kristu, neboť jsme byli zakořeněni v Kristu. (Witness Lee, Life-study of Colossians, kapitola 46)

Musíme dovolit, aby se Slovo jemně dostalo do větší hloubky v nás, a musíme také dovolit, aby se naše bytost ponořila hlouběji do Slova, rovněž jemně. Když souhlasíme se Slovem a Slovo přichází do našeho ducha, budeme mít ve své zkušenosti kořenové vlásky. Tyto kořenové vlásky pak vstřebají zaopatření života. Naše zkušenost dosvědčuje, že když jdeme hlouběji do Slova a Slovo vstupuje hlouběji do nás, do našeho ducha, máme jemnější kontakt se Slovem a přijímáme život. (Witness Lee, Life-study of Exodus, kapitola 59)

Jestliže Bůh odstraní naše bariéry a náš vnější člověk je rozložen, náš duch bude otevřený všem lidem. Náš duch bude otevřený, aby přijal ducha všech bratrů; bude se dotýkat ducha všech bratrů a sám se nechá dotknout. Budeme se dotýkat Těla Kristova. Budeme Tělo Kristovo; náš duch bude Tělo Kristovo. Žalm 42,8 říká: „Hlubina volá na hlubinu.“ „Hlubina“ vskutku volá na „hlubinu“. „Hlubina“ v nás volá a touží se dotknout „hlubiny“ v ostatních, a naše „hlubina“ volá a touží se dotknout „hlubiny“ celé církve. To je společenství hlubiny s hlubinou. Je to volání a odezva mezi hlubinami. Je-li náš vnější člověk zlomen a náš vnitřní člověk uvolněn, dotkneme se ducha církve a budeme užitečnější Pánu. (Watchman Nee, The Breaking of the Outer Man and the Release of the Spirit, kapitola 9)

úterý 5. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "SOUKROMÝ" (5/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


SOUKROMÝ (5/72)


Biblické texty: Pís 1,4c; 2Kr 19,30; Iz 37,31; Ž 17,8; 27,5; 91,1; Jr 17,8; Mt 6,6; Ko 2,7; 3,3; Ef 3,17; 1Pt 3,4; Zj 2,17
Vysvětlivky v Recovery Version: Pís 3,41; 1K 2,101; Zj 2,172
Písně: 206, 365, 543, 553, 643, 784, 1159

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Píseň písní 1,4b Král uvedl mě do svých komnat.
Píseň písní 4,12 Zahrada uzavřená jsi, sestro má, nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen.
Jeremjáš 17,8 Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.
Matouš 6,6  Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
Efeským 3,17 Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce.
Zjevení 2,17  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává.

Úryvky ze služby...


Každý z nás musí uvažovat o tom, zda tráví alespoň deset či patnáct minut denně v soukromí s Pánem. Mnozí z nás nevěnují ani krátký čas Pánu. Nedávno jsem zjistil, že mnozí svatí pouze chodí na shromáždění a mají společenství s ostatními svatými, ale nemají osobní, soukromý, přímý kontakt s Pánem. To je velký nedostatek. Je-li to náš případ, je skutečně obtížné, abychom prakticky zůstávali v Pánu. Chození na shromáždění nám jistě v něčem pomáhá, ale podle mé zkušenosti nám chození na shromáždění nepomáhá v přímém kontaktu s Pánem, abychom mohli skutečně zůstávat v Pánu. Praktické zůstávání v Pánu vyžaduje, abychom měli osobní, soukromý, přímý kontakt s Pánem. (Witness Lee, Crucial Principles for the Proper Church Life, kapitola 1)

Jsme Pánovy děti již mnoho let; kéž nám Pán otevře oči a ukáže nám, do jaké míry byly naše zážitky skryty veřejnému pohledu. Kolik by toho zbylo, kdyby se vše, o čem vědí lidé? Kéž v nás Bůh pracuje, abychom mohli zapustit kořeny. (Watchman Nee, Collected Works of Watchman Nee, Set 2, Vol. 37: General Messages 1)

Co je kořen? U stromu je viditelnou částí kmen, zatímco část, která je pod zemí a kterou není vidět, je kořen. Větve mají život a jsou vidět; kořeny vidět nejsou. Kořeny jsou pohřbeny v zemi. Proto kořeny představují skrytý život. Ti, kteří nemají před Pánem žádné kořeny, ve svém životě uschnou…  Bratři a sestry, ptám se vás přímo: je váš způsob života jen to, co mohou vidět lidé? Máte tajný život před Pánem, ve svém pokojíku? Jsou-li vaše modlitby slyšet jen na modlitebních shromážděních, čtete-li Bibli jen druhým lidem a jsou-li vaše skutky jen před lidmi, nemáte žádné kořeny. Víte, co jsou kořeny? Kořeny jsou části, které není vidět, které jsou skryty a utajeny… Jestliže nemáte před Bohem tajný či skrytý život a jestliže se tajně nemodlíte, nečtete a neposloucháte, mohu říci velmi otevřeně, že nemáte žádné kořeny…  Nic vás nezachová tak, jako skrytý život… Váš duchovní život velmi mnoho závisí na tom, jaký je váš skrytý život před Bohem.  Neumíte-li udržovat skrytý život, budete před Pánem slabí. Proto byste si měli uvědomit, jak důležitý skrytý život je.
Zavřít dveře jako v Matoušovi je znakem života kořene. Co řekl Pán ve verši 6,6? Řekl, že když se modlíme, máme vejít do svého pokojíku, zavřít dveře a pomodlit se k Otci, který je v skrytu, a Otec, který vidí v skrytu, nám odplatí.  Pán je zde velmi přesný; řekl, že nás Otec vidí v skrytu. Modlitba je něco, co je vidět. My si vždycky myslíme, že modlitba je něco, co je slyšet; Pán však neřekl, že modlitby jsou slyšet, ale že jsou vidět. Mnohokrát, když před Pánem nenacházíme slova, je cenný už samotný náš postoj, protože Bůh nás vidí, nejen slyší. Bratři a sestry, kolik z toho, co jsme je, vidět před Bohem? Kolik z toho, jak žijeme, je vidět před Bohem? Kolikrát nás může vidět jen Pán a nikdo jiný? Nebo děláme všechno před lidmi?... Kolik z našeho života je duchovní před Bohem a nikdy nebylo sděleno lidem?... Kolik ze svých věcí zachováváme výlučně pro Boží potěšení?  Nemáme-li nic takového, říkám vám upřímně, že nemáme žádné kořeny. Nemáme-li skrytý duchovní život a nezlomil-li nás a neporazil-li nás Bůh skrytým způsobem, vše bude povrchní a k ničemu. (Watchman Nee, Boží vítězové, kapitola 6)

pondělí 4. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "VROUCÍ" (4/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


VROUCÍ (4/72)


Biblické texty: Pís 1,2; Jr 2,2; L 7,38.45; 15,20; Ř 8,15-16; 2K 11,2; J 15,15
Vysvětlivky v Recovery Version: Ex 20,62; Pís 1,21; Ga 4,64
Písně: 169, 556, 1155, 1159, 1154, Božská romance

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Píseň písní 1,2 Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
Jeremjáš 2,2 Jdi a volej k Jeruzalému: Toto praví Hospodin: Pamatuji na tebe, na oddanost tvého mládí, na lásku tvého zasnoubení, kdy jsi za mnou chodila pustinou, zemí neosetou.
Lukáš 7,38 A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. 45 Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy.
Římanům 8,15  Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Úryvky ze služby...


Celá Bible je božská romance. To znamená, že Bible je velmi romantická kniha. To platí zejména o Písni písní. Někteří modernisté pochybují o tom, zda má být Píseň písní zařazena do Bible. Dokonce i někteří správní křesťanští učitelé mají o této knize pochybnosti.  Když jsem byl mladý, také jsem se divil, proč je taková kniha v Bibli, kniha o romanci mezi mužem a ženou. Tato kniha je portrét láskyplného vztahu mezi námi a Kristem. Podle Písně písní má být náš vztah s Pánem velmi romantický. Není-li mezi námi a Pánem Ježíšem žádná romance, potom jsme nábožní křesťané, nikoli romantičtí křesťané. Chcete-li vědět, co mám na mysli romancí, povzbuzuji vás, abyste modlitebně četli Píseň písní. Modlitební čtení této romantické knihy způsobí, že se stanete romantickými s Pánem. Budete bez sebe láskou k Němu. Bible je božská romance a náš vztah s Pánem by měl být stále romantičtější (Life-study of Exodus, kapitola 5).
John Nelson Darby, který se dožil 84 let a nikdy se neoženil, měl takovou vroucí lásku plnou náklonnosti. Jednou večer, když byl již pokročilého věku, zůstal sám v hotelu, a když uléhal k spánku, řekl: „Pane, stále Tě miluji.“ Když jsem o tom četl, hluboce se mě to dotklo a zatoužil jsem mít takovou vroucí lásku k Pánu Ježíši. Nyní mohu dosvědčit, že jako starší člověk miluji Pána mnohem více než zamlada. Nedávno jsem strávil čas důvěrnou, vroucí modlitbou k Pánu v jisté záležitost, a ve své modlitbě jsem Mu řekl: „Pane Ježíši, miluji Tě.“ Zatímco jsem se modlil, znovu jsem se zamiloval do Pána Ježíše (Life-study of Psalms, kapitola 20).
Apoštol Jan mohl spočívat v Ježíšově náruči (J 13,23). Jak to bylo osobní a vroucí! Sám Bůh, sám Pán, kterého hledáme, strojí hostinu a zve nás, abychom s Ním hodovali (Zj 3,20). Musíme mít takový osobní a vroucí kontakt s Pánem. Jestliže někomu napíšeme dopis, určitým způsobem ho to ovlivní. Ale pokud toho člověka osobně a vroucně navštívíme a kontaktujeme, bude to něco úplně jiného (Crystallization-study of Song of Songs, kapitola 1).

neděle 3. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "DŮVĚRNÝ" (3/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


DŮVĚRNÝ (3/72)


Biblické texty: Pís 1,2; Ž 25,14a; Ex 33,11; Nu 12,7-8; 1J 2,1; J 14,16
Vysvětlivky: Gn 18,21; Gn 18,221; Ex 32,301; Lv 1,21; 2S 22,11; Ž 135,12; Pís 1,21; Mk 8,232.16,71; 1K 2,101; 2K 2,103; 1J 1,61; 2,33
Písně: 543, 526, 1159

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Pís 1,2 Kéž políbí mě polibkem svých úst! Vždyť lepší je tvé laskání než víno.
Ex 33,11 A Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Potom se Mojžíš vracel do tábora. Ale mládenec Jozue, syn Núnův, který mu přisluhoval, se ze stanu nevzdaloval.
Nu 12,7-8a Ne tak s mým otrokem Mojžíšem; je věrný v celém mém domě.  S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu podobu.
1K 2,9-10  Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.

Úryvky ze služby...


Ze zkušenosti jsem se naučil, jak je dobré mít důvěrný vztah s Pánem a být s Ním jedno. Někdy bychom neměli mluvit jako první k Němu. Měli bychom dovolit Pánu, aby promluvil první. Když Pán mluví, neměli bychom okamžitě mluvit nazpátek. To znamená, že my a Pán bychom měli být jako přátelé, kteří věnují čas vzájemnému naslouchání. Představte si, že vás navštíví přítel a začne vám říkat určité věci. Pokud ho přerušíte a začnete mluvit o něčem jiném, ukážete tím, že vás nezajímá, co říká. To není způsob, jak spolu hovoří důvěrní přátelé. Správný způsob je, že přítel k vám mluví, a vy nasloucháte. Po nějakém čase vám dá příležitost mluvit a bude naslouchat vám. Jistě by nebylo správně, aby mluvil pouze on a aby se poté, co domluví, rozloučil a odešel. Měl by vám dát příležitost promluvit k němu. To by mělo platit i o našem vztahu s Pánem. (Life-study of Exodus, k. 146)

V Otcově přítomnosti se nejen těšíme z milosti, z vyjádření lásky, ale také se těšíme z lásky samotné. Zakoušíme tuto lásku velmi důvěrně. Jelikož se těšíme z Boží lásky takto důvěrně, nechceme udělat nic, co by se Otci nelíbilo. Otec nenávidí smilstvo, nečistotu a žádost. Chodíme-li v lásce, budeme se držet stranou těchto věcí. Jelikož milujeme Otce, nebudeme dělat nic, co by zarmoutilo Jeho srdce. Jak něžné a citlivé je takové chození! Nejde pouze o to, že žijeme milostí; chodíme v lásce. Měli bychom mít vždy na paměti, že jsme Boží děti, které se těší z Jeho lásky. Jsme svatí, kteří jsou pro Něho odděleni a Jím prosyceni. Proto v našem každodenním chození budeme vždy dbát na Otcovy city, neboť důvěrně žijeme v Jeho něžné lásce. (Life-study of Ephesians, k. 50)