středa 10. dubna 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "ČERSTVÝ" (10/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


ČERSTVÝ (10/72)Biblické texty: Lv 2,14; Nu 18,12; Pís 4,11; Ž 92,10; Mt 9,17; Mk 14,25; 2K 5,17
Vysvětlivky v Recovery Version: Lv 2,141; Lv 19,61; Zj 22,22
Písně: 211, 365, 708, 743

Modlete se nad těmito klíčovými verši...

Leviticus 2,14 Přineseš-li Hospodinu přídavnou oběť z prvotin, přineseš jako přídavnou oběť ze svých prvotin klasy pražené na ohni a drcené zrní z čerstvého obilí.
Píseň písní 4,11 Tvé rty, nevěsto, [čerstvým] medem kanou, mléko a med máš pod jazykem, roucho tvé vůní Libanonu voní.
Žalm 92,11 Vyvýšil jsi můj roh jako roh divokého tura, natřel jsem se čerstvým olejem.
Matouš9,17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů, jinak se ty měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno.
2. Korintským 4,16 Proto neochabujeme; i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.
2. Korintským 5,17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.

Úryvky ze služby...

  Co znamená být čerstvý? Být čerstvý znamená být energický a živý. Když se setkáte se svatým, který má vzhled staroby, víte, že nežil v Duchu. Ten, kdo žije v Duchu, je denně obnovován a nikdy nestárne. Jeden svatý svědčil o tom, jak se v roce 1933 setkal se starším křesťanským bratrem v Evropě. Když však měl s tímto bratrem společenství, těšil se z jeho duchovní čerstvosti. Co se týče jeho fyzického těla, onen starší křesťanský bratr již nebyl schopen dobře slyšet a mluvit, ale když k němu lidé přišli, mohli vnímat jeho vnitřní čerstvost. Tento starší muž pevně chytil onoho svatého za ruku a řekl: „Bratře, dodnes nemohu žít bez Něho a On nemůže žít beze mne.“ Kdo je „On“? „On“ je Pán. Jak líbezný výrok: „Nemohu žít bez Něho a On nemůže žít beze mne.“ Tyto dvě věty jsou tak svěží! Onen bratr nepotřeboval tisíce slov. Naopak, pouhými dvěma větami byl schopen způsobit, že se druzí dotkli Boha. To dokazuje, že byl v nitru živý a čerstvý a že měl Boží přítomnost. (Witness Lee: Spiritual Reality, kapitola 8, oddíl 4)
   Pán chce, abychom byli čerství; chce, abychom byli čerství každý den. Možná jsme včera byli žlutí, ale dnes můžeme být znovu zelení. Možná jsme byli žlutí ještě dnes ráno, ale odpoledne můžeme být zelení. Pán je svěží tekoucí voda; není to tak, že by tekl pět minut a potom přestal. Pán plyne neustále, denně, měsíčně a ročně. Není minuta, kdy by měl nedostatek. Pán je vždy čerstvý a neustále nás občerstvuje. To je život, k němuž nás Pán vede. Je v něm moc, radost, pokoj a svatost. Pouze tímto způsobem života můžeme vyjadřovat Pánův život. Po vítězství v Jerichu na nás čeká ještě vítězství u Aje. Po velkých vítězstvích na nás čekají ještě malá, každodenní vítězství. To bychom měli denně zakoušet před Pánem.
   Bible říká, že Saul od ramen vzhůru převyšoval všechen lid (1S 10,23). Přesto Bůh jeho kralováním nebyl potěšen. Nakonec si ho Bůh nevybral. Namísto toho si vybral za krále Davida. Bible neprozrazuje Davidovu výšku; pouze říká, že byl ryšavý a hezkého vzhledu (16,12). To naznačuje svěžest, podobně jako svěží tvář miminka nevykazuje žádné vrásky; je zde svěžest a vitalita. Bůh chce, aby náš život byl čerstvý. Žalm 1 říká, že blahoslavený je muž, který je jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává (v. 3). Máme listí, jímž je naše vnější chování. V našem chování a ctnostech můžeme být trpěliví, mírní, pokorní a dokonalí. Ale otázka zní, zda je toto chování zelené či vadne a žloutne. Je čerstvé nebo staré? Listí označuje naše chování. Nejsme-li pod čerstvým působením Ducha Svatého, budeme dělat jen to samé, co jsme dělali v minulosti. Výsledek jistě nebude zelený a čerstvý, ale suchý a starý. Někdo mohl včera vstát z postele v pět hodin ráno. Totéž může udělat i dnes. Ale včera vnímal velikou blízkost Boží přítomnosti, zatímco dnes se Boha vůbec nedotýká. Navenek dělá to samé, ale niterný pocit je pryč. Vnitřní čerstvost je pryč, protože listí uschlo jako ty věci v Noemově arše, které patřily do starého stvoření. Takoví lidé nejsou jako čerstvý olivový lístek, který se objevil poté, co potopa ustoupila. (Watchman Nee: Collected Works of Watchman Nee, The (Set 2) Vol. 42: Conferences, Messages, and Fellowship (2), kapitola 2, oddíl 4)
   Člověk, který žije před Pánem,… by měl každý den zářit a být čerstvý. Kdykoli přichází k Pánu, přijímá světlo. Není to světlo, které uviděl včera, ale nové světlo, které vidí dnes. Jeho vnitřní bytost je vždy jasná a má jistotu ohledně směřování jeho služby a pohybu Ducha Svatého. Takový člověk nejen zná směr, jímž se pohybuje církev, ale také zná Boží záměr pro církev na zemi. Jeho vnitřní cítění je vždy čerstvé a bystré. Takový člověk se vždy učí něco nového a každý den přijímá nové osvícení. Když s ním přijdou lidé do styku, ačkoli se navenek nemusí zdát velmi vřelý, jeho vnitřní bytost je měkká a čerstvá, čirá jako křišťál a průzračná. Někteří lidé, kteří jsou spaseni, dokonce i poté, co dostali milost od Pána, jednají hrubě; jejich problém spočívá v tom, že jejich srdce není pro Pána dostatečně ryzí. Jsou vnitřně příliš komplikovaní, a tak, když se dostaví nějaký pocit, nejsou ochotni jej přijmout. My všichni máme vnitřní cítění, ale často nejsme ochotni přijmout lámání, které s tímto cítěním přichází. Tato neochota je odmítáním světla. (Witness Lee: The Pure in Heart, Chapter 2, Section 2)

Žádné komentáře:

Okomentovat