sobota 15. února 2020

Březnové videoškolení – Krystalizační studium Deuteronomia (5. knihy Mojžíšovy)

S radostí oznamujeme, že církev v Praze bude ve dnech 7.-8. a 14.-15. března 2020 hostit další videoškolení.


Téma:

Krystalizační studium Deuteronomia (5. knihy Mojžíšovy).


Účel školení:

Školení je čas soustředění na poselství služby slova, aby účastníci mohli být více a hlouběji ustaveni životem a pravdou pro budování Těla Kristova.


Program:

Sobota 7. března 
8:30 – 18:00 h
Neděle 8. března
8:30 – 15:30 h
Sobota 14. března
8:30 – 18:00 h
Neděle 15. března
8:30 – 15:30 h


Místo konání:

Komunitní centrum Filipovka
Filipova 2013
Praha 11-Chodov


Možnost přespání:

Nabízí se možnost přespání na rozkládacích pohovkách (případně na matracích) přímo v centru Filipovka. Dejte nám, prosím, vědět, pokud máte zájem, abychom podle počtu zájemců zjistili cenu.


Registrace:

Na školení se můžete přihlásit do 4. března vyplněním formuláře zde: on-line registrace

Příspěvek:

400 Kč. Platba na místě.

úterý 2. září 2014

72 VZÁCNÝCH SLOV: "ZVOLIT" (14/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


Druhá skupina slov

Slova, která definují, jak přistupujeme k Pánu
ZVOLIT (14/72)


Biblické texty: Dt 30,19; Joz 24,15; Rt 1,16; Ž 84,11; Ž 119,173; Iz 7,15
Vysvětlivky v Recovery Version: Rt 1,16
Písně: 463; 439

Modlete se nad těmito klíčovými verši...

Dt 30,19-20 Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo a miluj Hospodina, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život a dá ti dlouhá léta, abys bydlel v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.
Joz 24,15 Jestliže je však ve vašich očích nežádoucí, abyste sloužili Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit: Zda bohům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou, nebo zda bohům Emorejců, když sídlíte v jejich zemi. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Rt 1,16 Avšak Rút odpověděla: Nenaléhej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš, zůstanu také; tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
Ž 84,11 Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech ničemů.
Ž 119,173 Kéž je mi tvá ruka ku pomoci, vždyť jsem si zvolil tvá přikázání.
Iz 7,15 Bude jíst máslo a med, aby uměl zavrhnout zlé a zvolit dobré.

Úryvky ze služby...
    
   Bůh stvořil člověka, aby člověk mohl přijmout Boha do sebe jako život. Člověk byl Bohem stvořen s myslí, city a vůlí a také s duchem v samém středu lidské bytosti jako přijímačem k přijímání Boha. Člověk svou myslí tedy může rozumět tomu, co Bůh chce; svými city si může oblíbit, milovat a dávat přednost tomu, co Bůh chce; a svou svobodnou vůlí může činit rozhodnutí a zvolit si Boha, přijmout Boha. Kromě toho má člověk ducha jako orgán, jako přijímač, aby do sebe přijal Boha jako svůj život. To byl Boží úmysl při stvoření člověka. (Basic Lessons on Life, kapitola 1)
   když Adam stál před dvěma stromy, stál před Bohem a Satanem. To vytvořilo ve vesmíru situaci trojúhelníku mezi člověkem, Bohem a Satanem. Boj mezi Bohem a Satanem měl rozhodnout člověk. To, zda si člověk vyvolí Boha, nebo půjde za Satanem, plně záleželo na volbě člověka. Tato situace trojúhelníku je nyní v nás. Kdysi byl Satan v zahradě mimo Adama; nyní je v našem těle. Bůh byl kdysi v zahradě také mimo člověka; nyní je v našem duchu. (Studium života v Genesis, poselství 14)
   Lidé mají svobodnou vůli. To Bůh nikdy neporušuje a nemění. Chce, aby s ním člověk aktivně konal dílo… Bůh nebude vybírat za nás a nedovolí, aby naše vůle zmrtvěla. Vyžaduje od nás aktivní spolupráci… Při stvoření Bůh ustanovil svobodnou vůli člověka. Ve vykoupení Bůh získává svobodnou vůli člověka zpět. Při stvoření Bůh nechtěl, aby Jej člověk poslouchal mechanicky. Proto po vykoupení Bůh už vůbec nechce, aby člověk následoval Jeho vedení jako stroj. Bůh je tak velký, že nechce, aby člověk byl jako dřevo nebo kámen, které se Mu podrobí. Bůh spoléhá na působení svého Ducha v nás; Duch nás vede k dobrovolné poslušnosti. Bůh však nikdy nebude nic rozhodovat za nás. Rozdíl je zde skutečně nezměrný. (Watchman Nee, Duchovní člověk, sv. 3, kapitola 6)
   Duchovní věřící je ten, kdo má plnou moc uplatňovat svou vůli. Měl by neustále volit Boží vůli a odmítat Satanovu vůli. Přestože mnohdy nedokáže určit, co je od Boha a co od Satana, může nicméně přijímat a odmítat. Může říci: „I když nevím, co patří Bohu a co patří ďáblovi, chci zvolit Boha a zavrhnout ďábla.“ Ačkoliv neví, co náleží Bohu, může si zvolit Boha jako svůj „motiv“, a zvolit tak vše, co je z Boha. Může přijmout postoj, kdy nechce nic, co je z ďábla, ať je to cokoliv. Vše, co k němu přichází, musí buď přijmout, nebo odmítnout. Nezáleží na tom, že neví – stále musí přijímat Boží vůli. Může říci: „Pokaždé když poznám Boží vůli, chci ji. Vždycky si zvolím Boží vůli a zamítnu Satanovu vůli.“ Pokud tak bude jednat, bude v něm působit Boží Duch Svatý, a ten bude den za dnem posilovat vůli, která stojí proti Satanovi, natolik, že Satan bude den za dnem ztrácet svou moc. Bůh potom získá dalšího věrného služebníka v odbojném světě. Kdo je motivován tak, že neustále odmítá Satanovu vůli a prosí Boha, aby ukázal, co je podle Něj, ten si ve svém duchu uvědomí velkou roli, kterou hraje postoj jeho vůle v duchovním životě. (Watchman Nee, Duchovní člověk, sv. 3, kapitola 38)
  My všichni můžeme každé ráno věnovat alespoň patnáct minut četbě a modlitebnímu čtení několika veršů. Později během dne si můžeme najít čas, abychom si přečetli několik kapitol. Jestliže se k tomu rozhodneme, budeme toho schopni. Musíme si zvolit život tím, že se rozhodneme pro tuto praxi. Dokonce musíme s Pánem uzavřít dohodu, že budeme každé ráno trávit čas ve Slovu, takže Mu v této věci budeme vydávat počet. (Crucial Elements of God´s Economy, kapitola 1)

pondělí 24. února 2014

Zpráva o situaci v Kyjevě na Ukrajině

Drazí svatí,

chtěli bychom vám poděkovat za všechny modlitby za svaté a církve a za situaci na Ukrajině, zvláště v Kyjevě. Navzdory politickým protestům a násilnostem, k nimž docházelo především v Kyjevě, jsou všichni svatí v bezpečí. V dobré koordinaci mezi všemi církvemi uvažujeme, co dělat v nejhorším případě. Stavba budovy v Kyjevě pokračuje, protože se nachází v části města, která je vzdálená násilnostem. Nicméně kvůli konfliktu je dopravní situace kolem Kyjeva velmi obtížná. Očekávali jsme, že velmi brzy začneme se stavbou střechy. To, zda budeme moci pokračovat, se ještě uvidí.
Několik bodů z nedávné služby, o nichž věříme, že jsou Boží aktuální promluvou k nám, velmi pomohlo našim modlitbám. Zvláště nám pomohly body pod I. C. v 5. osnově Krystalizačního studia Genesis. Tyto body říkají, že aby se Bůh vypořádal se Svým padlým stvořením Satanem a obnovil zemi pro Své království, stvořil člověka a dal mu autoritu, aby vládl, podmanil si a dobyl vzpurnou zemi. Na základě tohoto zjevení se modlíme, abychom svázali Satanův plán a strategii pro Ukrajinu a pro lidi v této zemi. Vyhlašujeme Satanovi, že jsme LIDÉ žijící v této zemi a že jsme LIDÉ, kteří souhlasí s Boží vůlí, Boží vládou a Božím královstvím pro tuto zemi. Svazujeme bezzákonnost a bezzákonné lidi a pravomoc temnoty, která stojí za nimi. Modlíme se, jako se modlil bratr Lee za Spojené státy, aby na Ukrajině převládla Pánova obnova, aby Pán získal správné a užitečné lidi pro Své svědectví a aby všechny věci působily k budování Jeho Těla. Žádáme vás, abyste se k nám připojili v modlitbách za současnou situaci na Ukrajině.

Spolupracovníci na Ukrajině

úterý 19. listopadu 2013

Zpráva o následcích tajfunu Jolanda na Filipínách

Toto jsou aktuální informace o svatých ze skupiny ostrovů Visayas na Filipínách, kteří byli zasaženi tajfunem Jolanda a jejichž domovy byly úplně zničeny nebo částečně poškozeny. Většina svatých žije pod širým nebem nebo ve stanech.

Bogo City, Daan Bantayan, Medellin, San Regemio - 120 rodin
Ostrov Bantayan - 45 rodin
Ostrov Camotes -  100 svatých
Isabel Leyte - 40 rodin
Ormoc City - 7 rodin
Kanagnga Leyte - 41 rodin (oběti na životech: jeden bratr starší a jeho vnuk)
Biliaba Leyte - 3 rodiny
Baybay Leyte - 9 rodin
Podle posledních zpráv bylo 6 rodin evakuováno z Tacloban City do Calbayog City. 

Shromažďovací sály: Téměř všechny shromažďovací sály, které stály v cestě tajfunu, byly zcela zničeny. Většina sálů, které jsou vzdálenější, má částečně poškozené střechy a zdi.
Stále ještě nemáme zprávy z některých oblastí na ostrovech Leyte a Samar, a proto se nejedná o úplný přehled. 

Pokračujte, prosím, v modlitbách:

·                Aby svatí v postižených oblastech, a zvláště tam, kde chybí spojení, byli ochráněni, posíleni a zachováni Pánem.
·                Aby vláda a místní správa (ve všech postižených oblastech středních Filipín, včetně oblasti Visayan a částí západních Filipín v Palawanu) efektivně spolupracovaly (jedná se o pomalý proces odklízení trosek, vyklízení postižené infrastruktury, aby se k nejpostiženějším lidem dostala potravinová pomoc, léky a humanitární služby).
·                Aby co nejdříve byla obnovena dodávka elektřiny a možnosti spojení.
·                Aby spolupracovníci, starší a svatí ve všech postižených oblastech měli rozlišení jednat moudře a rozhodně pod vedením smíšeného ducha.


Pokud se přejete podpořit pomoc filipínským svatým, můžete svůj dar vložit do obálky, na kterou napíšete „Pomoc Filipínám“ a vhodíte do schránky na dary církve v Praze. Dary budou předány LME. Pokud si přejete tak učinit přímo, můžete podle pokynů na stránkách www.lordsmove.org/offerings.html.