úterý 5. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "SOUKROMÝ" (5/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


SOUKROMÝ (5/72)


Biblické texty: Pís 1,4c; 2Kr 19,30; Iz 37,31; Ž 17,8; 27,5; 91,1; Jr 17,8; Mt 6,6; Ko 2,7; 3,3; Ef 3,17; 1Pt 3,4; Zj 2,17
Vysvětlivky v Recovery Version: Pís 3,41; 1K 2,101; Zj 2,172
Písně: 206, 365, 543, 553, 643, 784, 1159

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Píseň písní 1,4b Král uvedl mě do svých komnat.
Píseň písní 4,12 Zahrada uzavřená jsi, sestro má, nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen.
Jeremjáš 17,8 Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.
Matouš 6,6  Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
Efeským 3,17 Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce.
Zjevení 2,17  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává.

Úryvky ze služby...


Každý z nás musí uvažovat o tom, zda tráví alespoň deset či patnáct minut denně v soukromí s Pánem. Mnozí z nás nevěnují ani krátký čas Pánu. Nedávno jsem zjistil, že mnozí svatí pouze chodí na shromáždění a mají společenství s ostatními svatými, ale nemají osobní, soukromý, přímý kontakt s Pánem. To je velký nedostatek. Je-li to náš případ, je skutečně obtížné, abychom prakticky zůstávali v Pánu. Chození na shromáždění nám jistě v něčem pomáhá, ale podle mé zkušenosti nám chození na shromáždění nepomáhá v přímém kontaktu s Pánem, abychom mohli skutečně zůstávat v Pánu. Praktické zůstávání v Pánu vyžaduje, abychom měli osobní, soukromý, přímý kontakt s Pánem. (Witness Lee, Crucial Principles for the Proper Church Life, kapitola 1)

Jsme Pánovy děti již mnoho let; kéž nám Pán otevře oči a ukáže nám, do jaké míry byly naše zážitky skryty veřejnému pohledu. Kolik by toho zbylo, kdyby se vše, o čem vědí lidé? Kéž v nás Bůh pracuje, abychom mohli zapustit kořeny. (Watchman Nee, Collected Works of Watchman Nee, Set 2, Vol. 37: General Messages 1)

Co je kořen? U stromu je viditelnou částí kmen, zatímco část, která je pod zemí a kterou není vidět, je kořen. Větve mají život a jsou vidět; kořeny vidět nejsou. Kořeny jsou pohřbeny v zemi. Proto kořeny představují skrytý život. Ti, kteří nemají před Pánem žádné kořeny, ve svém životě uschnou…  Bratři a sestry, ptám se vás přímo: je váš způsob života jen to, co mohou vidět lidé? Máte tajný život před Pánem, ve svém pokojíku? Jsou-li vaše modlitby slyšet jen na modlitebních shromážděních, čtete-li Bibli jen druhým lidem a jsou-li vaše skutky jen před lidmi, nemáte žádné kořeny. Víte, co jsou kořeny? Kořeny jsou části, které není vidět, které jsou skryty a utajeny… Jestliže nemáte před Bohem tajný či skrytý život a jestliže se tajně nemodlíte, nečtete a neposloucháte, mohu říci velmi otevřeně, že nemáte žádné kořeny…  Nic vás nezachová tak, jako skrytý život… Váš duchovní život velmi mnoho závisí na tom, jaký je váš skrytý život před Bohem.  Neumíte-li udržovat skrytý život, budete před Pánem slabí. Proto byste si měli uvědomit, jak důležitý skrytý život je.
Zavřít dveře jako v Matoušovi je znakem života kořene. Co řekl Pán ve verši 6,6? Řekl, že když se modlíme, máme vejít do svého pokojíku, zavřít dveře a pomodlit se k Otci, který je v skrytu, a Otec, který vidí v skrytu, nám odplatí.  Pán je zde velmi přesný; řekl, že nás Otec vidí v skrytu. Modlitba je něco, co je vidět. My si vždycky myslíme, že modlitba je něco, co je slyšet; Pán však neřekl, že modlitby jsou slyšet, ale že jsou vidět. Mnohokrát, když před Pánem nenacházíme slova, je cenný už samotný náš postoj, protože Bůh nás vidí, nejen slyší. Bratři a sestry, kolik z toho, co jsme je, vidět před Bohem? Kolik z toho, jak žijeme, je vidět před Bohem? Kolikrát nás může vidět jen Pán a nikdo jiný? Nebo děláme všechno před lidmi?... Kolik z našeho života je duchovní před Bohem a nikdy nebylo sděleno lidem?... Kolik ze svých věcí zachováváme výlučně pro Boží potěšení?  Nemáme-li nic takového, říkám vám upřímně, že nemáme žádné kořeny. Nemáme-li skrytý duchovní život a nezlomil-li nás a neporazil-li nás Bůh skrytým způsobem, vše bude povrchní a k ničemu. (Watchman Nee, Boží vítězové, kapitola 6)

Žádné komentáře:

Okomentovat