O nás

Církev v Praze není náš název - je to popis. Jednoduše se společně scházíme jako věřící v tomto městě a přijímáme za naše bratry a sestry všechny, kdo věří v Pána Ježíše Krista. Podobně mezi sebou rádi vítáme i hosty a návštěvníky, kteří křesťany dosud nejsou.


Držíme víru, která je společná všem věřícím - Titovi 1,4; Juda 3.

BIBLE

Bible je úplné božské zjevení inspirované Bohem skrze Ducha Svatého - 2. Petrův 1,21; 2. Timoteovi 3,16


TROJJEDINÝ BŮH

Bůh je pouze jeden, a přesto Trojice - Otec, Syn a Duch - 1. Timoteovi 2,5; Matouš 28,19


JEŽÍŠ KRISTUS

Syn Boží, ba dokonce sám Bůh, se vtělil, aby byl člověkem jménem Ježíš Kristus - Jan 1,1; Jan 1,14


KRISTOVO UKŘIŽOVÁNÍ 

Kristus zemřel na kříži za naše hříchy, prolil svou krev pro naše vykoupení - 1. Petrův 2,24; Efeským 1,7


KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ 

Kristus vstal třetího dne z mrtvých - 1. Korintským 15,4


KRISTOVO NANEBEVSTOUPENÍ

Kristus vystoupil na pravici Boží, aby byl Pánem všech - Skutky 1,9; Skutky 2,33; Skutky 2,36


ZNOVUZROZENÍ

Vždy, když člověk učiní pokání před Bohem a uvěří v Pána Ježíše Krista, je znovuzrozen a stává se živým údem jednoho Těla Kristova - Skutky 20,21; Jan 3,3; Efeským 1,22-23; Římanům 12,5


KRISTŮV NÁVRAT

Kristus se vrací, aby k sobě přijal své věřící - 1. Tesalonickým 2,19