středa 6. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "HLUBOKÝ" (6/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


HLUBOKÝ (6/72)

Biblické texty: Ž 42,8; 92,5; Da 2,22; L 6,47-48; 1K 2,10; Ko 2,7; Ř 11,33
Vysvětlivky: Mt 13,51; 1K 2,93; 2,101-3; He 9,43
Písně: 394, 671, 1163, 1240

Modlete se nad těmito klíčovými verši...

Žalm 42,8 Hlubina volá na hlubinu za zvuku tvých přívalů, převalily se přese mě všechny tvé příboje…
Daniel 2,22 On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě; s ním však přebývá světlo.
Lukáš 6,47 Každý, kdo ke mně přichází a slyší má slova a činí je - ukáži vám, komu je podobný.
v. 48  Je podoben člověku stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Nastala povodeň, na ten dům se přivalila řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven.
1 Korintským 2,9-10 Ale jak je napsáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.‘ Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny.

Úryvky ze služby...

Co je kořen?... Je-li veškerý váš duchovní život odhalen, nemáte žádné kořeny. Jsou všechny vaše ctnosti před Bohem zjevné před lidmi nebo máte něco, o čem lidé nevědí? Jsou-li všechny vaše zážitky zjevené, potom je váš veškerý růst směrem vzhůru; nemáte žádný růst směrem dolů. Je-li tomu tak, potom jste člověkem, který má pouze listí bez kořenů a nacházíte se na mělké půdě… Křesťan, který předvádí všechny své ctnosti před lidmi a který nemá nic v hlubině své bytosti, nemá žádné kořeny; nebude schopen obstát v den zkoušky a pokušení… Kéž Bůh pracuje v nás, abychom mohli zakořenit. (Watchman Nee, Collected Works of Watchman Nee, Set 2, Vol. 37: General Messages, kapitola 8)

Jediný způsob, jak hluboce zakořenit v Kristu jako půdě, je kontaktovat Ho jako půdu a denně vstřebávat vodu ve Slovu. Čím více kontaktujeme půdu a vstřebáváme vodu, tím více porosteme. Nejprve rosteme směrem dolů, potom nahoru. Poté, co nějakou dobu rosteme směrem dolů, automaticky přestaneme chodit ve věcech, které nejsou Kristus. Namísto toho budeme žít, chodit, jednat a mít své bytí v Kristu, neboť jsme byli zakořeněni v Kristu. (Witness Lee, Life-study of Colossians, kapitola 46)

Musíme dovolit, aby se Slovo jemně dostalo do větší hloubky v nás, a musíme také dovolit, aby se naše bytost ponořila hlouběji do Slova, rovněž jemně. Když souhlasíme se Slovem a Slovo přichází do našeho ducha, budeme mít ve své zkušenosti kořenové vlásky. Tyto kořenové vlásky pak vstřebají zaopatření života. Naše zkušenost dosvědčuje, že když jdeme hlouběji do Slova a Slovo vstupuje hlouběji do nás, do našeho ducha, máme jemnější kontakt se Slovem a přijímáme život. (Witness Lee, Life-study of Exodus, kapitola 59)

Jestliže Bůh odstraní naše bariéry a náš vnější člověk je rozložen, náš duch bude otevřený všem lidem. Náš duch bude otevřený, aby přijal ducha všech bratrů; bude se dotýkat ducha všech bratrů a sám se nechá dotknout. Budeme se dotýkat Těla Kristova. Budeme Tělo Kristovo; náš duch bude Tělo Kristovo. Žalm 42,8 říká: „Hlubina volá na hlubinu.“ „Hlubina“ vskutku volá na „hlubinu“. „Hlubina“ v nás volá a touží se dotknout „hlubiny“ v ostatních, a naše „hlubina“ volá a touží se dotknout „hlubiny“ celé církve. To je společenství hlubiny s hlubinou. Je to volání a odezva mezi hlubinami. Je-li náš vnější člověk zlomen a náš vnitřní člověk uvolněn, dotkneme se ducha církve a budeme užitečnější Pánu. (Watchman Nee, The Breaking of the Outer Man and the Release of the Spirit, kapitola 9)

Žádné komentáře:

Okomentovat