čtvrtek 28. února 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "DUCHOVNÍ" (2/72)K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


DUCHOVNÍ (2/72)

Biblické texty: Pís 1,4b; J 4,24; Ř 8,16; 1K 2,15; Ef 6,18; 2Tm 4,22
Vysvětlivky v Recovery Version: Pís 1,42; 1K 2,151
Písně: 642, 745, 769, 780, 781, 782, 784, 1154

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Pís 1,4b Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují.
2Tm 4,22 Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.
He 10,19  Když tedy, bratři, máme smělou důvěru ke vstupu do svatyně Ježíšovou krví.
J 4,24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
Ef 6.18  Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté.

Úryvky ze služby...


V tomto poselství chceme zdůraznit slova soukromý a duchovní. Křesťanství hlásá fyzického Ježíše, ale my hlásáme pneumatického Krista, Krista, který je Duchem (2K 3,17). Tento Kristus je soukromý a duchovní. Viděli jsme, že královy komnaty představují našeho ducha. Pán nás soukromě navštěvuje v našem duchu a přichází k nám duchovně, nikoli fyzicky. Soukromě nás navštěvuje jako všezahrnující, dovršený Duch.
Kristus Král přivádí své hledače do svých komnat, tj. do jejich znovuzrozeného ducha, do Jeho příbytku. Když jsem byl mladý, učili mě, abych se modlil k Bohu jako nebeskému Otci. Rovněž mi bylo řečeno, abych se nemodlil k Duchu, protože v celém Novém Zákoně nenajdete verš o modlitbě k Duchu. Ale čím více se modlíme, tím více máme pocit, že v nás je Otec i Syn i Duch (Ef 4,6; 2K 13,5; Ř 8,9). Z pohledu naší zkušenosti je náš duch velesvatyně – příbytek, vnitřní komnaty trojjediného Boha. V první kapitole Písně písní máme, On a my, soukromé a láskyplné společenství.
Hledající se v Písni písní modlila: „Táhni mne za sebou! Dáme se v běh.“ Poté ji král táhl a ona následovala, ale nevěděla, kam jít. Král ví, kam jít. Musíme jít do našeho ducha. Vnitřní Kristovy komnaty jsou znovuzrození duchové Jeho milovníků, s nimiž je smíšen a v nichž přebývá jako oživující Duch (Ř 8,16; 2Tm 4,22; Ř 8,11), a jsou to praktické velesvatyně v Kristových milovnících, aby měli účast a potěšení z pneumatického Krista jako dovršeného trojjediného Boha (He 4,16). (Witness Lee, Krystalizační studium Písně písní, 2. kapitola)

Hledáte lásku?


Každá lidská bytost byla stvořena se schopností milovat a být milována. Láska je lidská ctnost. Důvodem je, že každá lidská bytost je učiněna k Božímu obrazu, a Bible nám říká, že Bůh je láska (1J 4,8.16). Láska je sama přirozenost Božího bytí a Boží podstaty. Ačkoli vám možná někdo řekl, že vás miluje nebo že se do vás zamiloval, nikdo nemůže říct, že je láska. Pouze Bůh sám je láska.
Kde je láska, tam musí být i objekt této lásky. Bible nám ukazuje, že Bůh je láska, a také nám ukazuje, že Bůh miluje svět (J 3,16). Bůh je láska a nemůže jinak než milovat člověka. Lidská láska se může změnit. V jeden moment milujeme a v příští chvíli nenávidíme, dokonce, i když nechceme. Ale u Boha není žádná změna. Boží láska nikdy nevychladne. Bůh miluje člověka bez ohledu na to, jak moc Ho odmítáme, zkoušíme a popíráme. Bůh je stále láska.
A to není všechno. Nejen že nás Bůh miloval, ale On také svou lásku poslal (1J 4,9-10). Jestliže je tu láska, musí se projevit. List Římanům v Bibli nám říká, že „Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5,8). Jsme hříšníci, kteří potřebují být spaseni, a nedokážeme spasit sami sebe. Ale Bůh nás miloval. Jelikož Bůh je láska a protože člověk zhřešil, Bůh vložil všechny naše hříchy na Krista a vypořádal se s naším problémem hříchu. Když vidíme Kristovu smrt na kříži, vidíme velmi líbezný projev Boží lásky.
Boží touhou je, abychom reagovali na Jeho lásku tím, že budeme milovat Jeho. Bůh nejprve miloval nás (1J 4,19) a dnes se chce dotknout svým srdcem našeho srdce (Ozeáš 11,4). Srdce je velmi zvláštní. Nereaguje na myšlenky, musí se jej dotknout láska. Ačkoli se zdá, že naše srdce vždy miluje něco jiného než Boha, při čtení Bible si uvědomujeme, že Bůh chce naše srdce a naši lásku a že vykonal vše nezbytné, aby nás zasáhl svou láskou.
Obraťte své srdce k Bohu a přijměte Ho jako lásku. Vyslovte jednoduchou modlitbu:
Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi mě zasáhl svou láskou.
Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži a vstal z mrtvých, abys byl mým životem. 
Vejdi do mě. Dávám Ti své srdce a dávám Ti svou lásku.
Budeme rádi, budete-li nás kontaktovat, abychom se mohli spolu sdílet o této pravdě či jiných otázkách.

72 VZÁCNÝCH SLOV: "OSOBNÍ" (1/72)


K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 vzácných slov. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


OSOBNÍ (1/72)

Biblické texty: Gn 18,1-33; Ex 33,11; 2Pa 20,7; Ž 27,4.8; Pís 1,4a; Iz 41,8; Jk 2,23
Vysvětlivky v Recovery Version: Pís 1,21; J 20,242
Písně: 643, Božská romance

Modlete se nad těmito klíčovými verši...

Pís 1,4a: Táhni mne za sebou! Dáme se v běh.
Jk 2,23: I naplnilo se Písmo, které praví: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost‘ a byl nazván Božím přítelem.
Ex 33,11a: Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem.
Ž 27,8: Ohledně tebe svému srdci připomínám slova: Hledejte mou tvář! A já tvou tvář hledám, Hospodine!

Úryvky ze služby...

Jelikož hledající v Písni hladoví a žízní, instinktivně vyřkne: „Kéž políbí mě polibkem svých úst!“ Neříká, ke komu se obrací, ale na mysli má pouze jediného. Toho, kterého hledá. Až dosud byl vztah hledající osoby k Pánu obecný a ona s tím byla hluboce nespokojena. Nyní doufá, že s Ním bude mít osobnější, užší vztah. Proto touží po „polibku“, jenž je osobním výrazem lásky. Není možné líbat dvě osoby najednou. Polibek je výrazem osobního vztahu. Vedle toho tyto polibky nejsou políbením na tvář jako ty Jidášovy (Mt 26,49), ani na nohy jako Mariiny (L 7,38,45). Jsou to „polibky jeho úst“ – znamení osobního zalíbení. Povšechný vztah ji už nemůže uspokojit. Vyžaduje osobní vztah, takový, jaký nemá nikdo jiný. Taková vnitřní touha je počátkem veškerého růstu. Duchovní povznesení nelze oddělit od hledání vycházejícího z hladu a žízně. Jestliže Duch Svatý do věřícího nevložil opravdovou nespokojenost s obecným charakterem jeho vztahu k Bohu a touhu nalézt osobní náklonnost, pak se nedá očekávat žádný intimní zážitek s Pánem. Základem všech budoucích zážitků je neodbytná touha. Nehladovíme-li, nežízníme-li, pak jsme sice schopni zpívat poetickou píseň, nebude to však Píseň písní. (Watchman Nee, Píseň písní, 1. kapitola)

My všichni potřebujeme mít každý den takový osobní, láskyplný, důvěrný kontakt s Pánem. Stalo se to mým zvykem. Každé ráno vstanu, jdu ke stolu a první, co řeknu, je: „Pane Ježíši, miluji Tě.“ Nejsem jen ubožák, který se modlí k milosrdnému Bohu, ale kontaktuji Spasitele, který je vůči mně osobní a plný lásky, stejně jako jsem i já vůči Němu osobní a plný lásky. My všichni potřebujeme věnovat pozornost tomu, co říká hledající: „Kéž políbí mě polibkem svých úst!“ Její tón se okamžitě mění: „Tvá láska je lepší než víno.“ To je osobní, důvěrná modlitba. „Táhni mne za sebou! Dáme se v běh.“ To je něco osobního a láskyplného. Potřebujeme takto osobně a láskyplně hledat Pána a potřebujeme si vybudovat takový vztah s Ním, který je osobní a plný lásky. (Witness Lee, Krystalizační studium Písně písní, 1. kapitola)

středa 27. února 2013

pátek 15. února 2013

Jednoduchý způsob, jak číst Bibli s modlitbou


Boží Slovo je duchovní semeno, které nás zachraňuje a znovuzrozuje, duchovní dech, který nás udržuje živými a zapálenými, duchovní mléko pro náš růst a výživu a duchovní pokrm, který nám dává sílu vítězit nad Ďáblem a budovat církev. Modlitebním čtením slova je naše srdce plné radosti a Pán nás osvěcuje, aby nás vedl. Apoštol Pavel řekl, že máme brát slovo Boží každou modlitbou a prosbou v duchu. Následuje jednoduchý způsob, jak přijímat Slovo modlitbou. Tento způsob si můžeme ukázat na Janovi 6,63. Nejprve verš přečtěte: „Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.“ Zopakujte jeho část: „Duch je ten, který obživuje.“ Zdůrazněte část, která se vás dotkla: „Duch obživuje.“ Vztáhněte ji na sebe: „Duch mě obživuje.“ Modlete se: „Ó Pane, chci život z Tvého Ducha. Obživ mě svým Duchem. Ó Pane Ježíši, miluji tvé slovo. Promlouvej ke mně svá slova. Potřebuji Tvého Ducha a Tvůj život. Ať mě Tvůj Duch obživí skrze Tvé slovo. Amen.“

neděle 3. února 2013

Pozvánka na březnové videoškolení 2013


KRYSTALIZAČNÍ STUDIUM DANIELA & ZACHARJÁŠE
16. - 17. a 23. – 24. března 2013

Drazí bratři a sestry v Kristu,

tímto jste srdečně zváni na nadcházející videoškolení, jež se uskuteční během dvou víkendů,
ve dnech 16. - 17. a 23. - 24. března 2013 v Praze. Společně budeme přijímat bohatou službu Slova na téma Krystalizační studium Daniela & Zacharjáše. Rovněž budeme věnovat čas modlitbě, společenství a studiu jednotlivých poselství, abychom mohli být více ustaveni životem a pravdou pro vybudování Těla Kristova.

Program:

SOBOTA                              16. března                                           23. března
8:30 – 9:00                          Registrace                                           Testy 5 a 6
9:00 – 9:15                          Zahájení                                               Zahájení
9:15 – 11:00                       Poselství 1                                         Poselství 7
11:00 – 11:15                      Přestávka                                            Přestávka
11:15 – 13:00                     Poselství 2                                        Poselství 8
13:00 – 14:00                      Oběd                                                    Oběd                     
14:00 – 15:30                      Studium                                                Studium
15:30 – 16:00                      Testy 1 a 2                                           Testy 7 a 8
16:00 – 17:45                      Poselství 3                                         Poselství 9
17:45 – 18:30                      Večeře                                                  Večeře
18:30 – 20:00                      Poselství 4                                         Poselství 10

NEDĚLE                             17. března                                           24. března
8:30 – 9:00                           Testy 3 a 4                                           Testy 9 a 10
9:00 – 9:30                           Pánův stůl                                          Pánův stůl
9:30 – 9:45                           Přestávka                                             Přestávka
9:45 – 11:30                        Poselství 5                                          Poselství 11
11:30 – 12:15                      Oběd                                                     Oběd
12:15 – 14:00                      Poselství 6                                          Poselství 12
                                        
Místo konání:
Prostory církve v Praze, Svatoslavova 9, Praha 4 - Nusle.
(Vchod jsou prosklené dveře přímo z ulice, nikoli dřevěná vrata, nad nimiž je nápis Tiskárna)

Registrace:
Na školení je nutné přihlásit se předem. Přihlašujte se, prosím, do 13. března 2013.
Můžete se přihlásit e-mailem na adamsona@volny.cz nebo telefonicky na 724-526-926.Registrační příspěvek: 400,- Kč. Platba na místě.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy ohledně školení.
Těšíme se na vaši hojnou účast a bohaté společenství nad Božím slovem. 
Pán Ježíš Kristus buď s vaším duchem.

Kontaktní osoby:
Adam Surjomartono:      724-526-926
František Černý:             777-653-077

Co děláme na nedělním setkání?


Neděle je den Páně

Neděli nazýváme dnem Páně. Jedná se o první den v týdnu, den Pánova vzkříšení. Od počátků církve se křesťané společně scházeli v den Páně, aby si připomínali Pána a sdíleli Boží Slovo.

  • První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel s nimi rozmlouval… a protáhl svou řeč až do půlnoci. (Skutky 20,7)
  • V den Páně jsem se ocitl v duchu… (Zjevení 1,10)

Program našeho setkání v den Páně

Pánův stůl (9.30 - 10.30 hod)

U Pánova stolu (při tzv. Večeři Páně) lámeme chléb a pijeme kalich, abychom si připomínali našeho Pána Ježíše Krista. Zatímco máme podíl na chlebu a kalichu, zpíváme chvalozpěvy a chválíme Pána.
  • Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.  A právě tak vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá.“ (Lukáš 22,19-20)

Prorokovací setkání (10:30 – 11:30 hod)

Prorokovat znamená především mluvit Boží Slovo. Nemáme žádného ustanoveného kazatele, který by prorokoval, protože Bible říká, že prorokovat můžeme všichni. Bratři a sestry v církvi jsou každý týden povzbuzováni, aby četli Svaté Slovo pro ranní obživení a během setkání v den Páně se pak sdíleli o tom, z čeho se těšili. Nicméně je možné se sdílet i na nějaké jiné téma.
  • Jeden po druhém můžete všichni prorokovat, aby se všichni učili a všichni byli povzbuzováni. (1. Korintským 14,31)