pátek 8. března 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "SILNÝ" (7/72)

K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem
SILNÝ (7/72)Biblické texty: Neh 8,10; Ž 119,28; Iz 12,2; 40,29; 2K 11,2; 2Tm 1,7; Ef 1,19; 3,16-18
Vysvětlivky v Recovery Version: Iz 40,311; Nu 18,101; Ef3,165-6
Písně: 285, 677, 725, 738, 782

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Nehemjáš 8,10b Netrapte se, protože radost z Hospodina bude vaší silou.
Nehemjáš 8,12 A tak šli všichni jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst.
Žalm 119,28 Má duše se rozplývá žalem; pozdvihni (posilni) mě podle svého slova.
1 Janův 2,14 Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého.
Izajáš 12,2 Hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí - stal se mou záchranou.
Izajáš 40,31 Ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.
Efeským 3,16 Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni (plni síly) pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka.

Úryvky ze služby...


Svatí jsou silní, protože v nich zůstává slovo Boží (1J 2,14b). Když má člověk prázdný žaludek a je hladový, jistě bude slabý; není možné, aby byl silný. Ale pokud jí, navrátí se mu síla a bude silný. Máte-li být dnes silní, potřebujete být nakrmeni slovem Božím. Bez Božího slova není možné, aby člověk byl silný. (Witness Lee, Messages Given to the Working Saints, kapitola 6)

List Efeským 3,16 také říká, že jsme posilováni na vnitřním člověku. Vnitřní člověk je náš znovuzrozený duch, jehož životem je Boží život. Je to náš duch, který byl znovuzrozen Duchem Božím (J 3,6), v němž přebývá Duch Boží (Ř 8,11.16) a který je smíšen s Duchem Božím (1K 6,17). Máme-li zakoušet Krista až do vší plnosti Boží, potřebujeme být posíleni na vnitřním člověku. To ukazuje, že se potřebujeme dostat do našeho ducha, kde můžeme být posíleni skrze Ducha Svatého. Je velmi obtížné setrvat v duchu. My všichni jsme zvyklí vycházet z ducha, nechodit do ducha a nezůstávat tam. Ze zkušenosti mohu dosvědčit, že nemám sklon zůstávat v duchu. Jelikož je pro mě tak snadné dostat se z ducha, stále se učím zůstávat v duchu. Kdykoli zůstaneme v duchu, jsme posíleni; ale kdykoli vyjdeme z ducha, jsme oslabeni. Všimli jste si někdy, jak snadno vaše mysl bloudí při modlitbě? Když se nemodlíte, možná o některých věcech nepřemýšlíte. Ale jakmile se začnete modlit, možná zničehonic zjistíte, že se vaše mysl zabývá jednou věcí a pak druhou. Možná si dokonce v mysli uděláte výlet do jiné části světa. To je důvod, proč potřebujeme být posíleni na našem vnitřním člověku. Čím více jsme posilováni, tím více jsou části naší vnitřní bytosti přiváděny zpět do ducha, do našeho vnitřního člověka. (Witness Lee, Life-study of Ephesians, kapitola 32)

Církevní život je tvořen těmi, kteří následují vzor apoštola Pavla. My všichni potřebujeme následovat Pavla v přijímání zjevení v našem duchu a v posilování na našem vnitřním člověku. Když Pavel klekal na kolena před Otcem, byl natolik silný ve svém vnitřním člověku, že jím nic nemohlo otřást nebo ho rozrušit. Jelikož celá jeho bytost byla v jeho duchu, nic vnějšího ho nemohlo trápit. I my potřebujeme být posíleni do té míry, že nás nic nebude moci odvést od našeho vnitřního člověka. Kromě toho potřebujeme, aby si Kristus učinil domov v našich srdcích, aby nás mohl cele obsadit a přivlastnit.
Když jsme byli spaseni, Kristus vstoupil do našeho ducha. Nyní Mu musíme dát příležitost, aby se rozšířil do všech částí naší vnitřní bytosti. Zatímco jsme posilováni na vnitřním člověku, jsou otevřené dveře, aby se Kristus šířil v našem nitru, aby se rozšířil z našeho ducha do každé části naší mysli, citů a vůle. Čím více se Kristus rozšiřuje v nás, tím více se usazuje v nás a činí si svůj domov v nás. To znamená, že zabírá každou část naší vnitřní bytosti, vlastní všechny části a prosycuje je sám sebou. Výsledkem je, že nejen přijímáme zjevení, ale také jsme naplněni Kristem. Ať už pak půjdeme kamkoli, budeme apoštoly, poslanými, a proroky, těmi, kteří mluví za Krista. (Witness Lee, Life-study of Ephesians, kapitola 32) 

Žádné komentáře:

Okomentovat