pondělí 15. dubna 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "STÁLÝ" (11/72)K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


STÁLÝ (11/72)Biblické texty: 1Te 5,16-18; J 15,4.9; 8,31; 1J 2,27-28; 4,13; Da 6,10; srv. Fp 1,19; 2,12; 1J 1,7
Vysvětlivky v Recovery Version: Fp 2,124; 1Te 5,171; 1J 1,73; 2,61.278; 4,132
Písně: 743, 812, 971, 1203, 1247

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Ž 16,8 Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu.
Ž 34,2 V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně jeho chvála.
Fp 1,19 Neboť vím, že se mi to obrátí k záchraně skrze vaši prosbu a přívod Ducha Ježíše Krista.
1Te 5,16-18 Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.

Úryvky ze služby...

  Byli jsme usmířeni s Bohem skrze Kristovu smrt a nyní jsme zachraňováni v Jeho životě. Tato záchrana není naše věčná spása, ale naše každodenní záchrana v každou chvíli… To znamená, že nejsme-li ve své zkušenosti v Bohu, nemůžeme být zachráněni v Kristově životě. Musíme udržovat přímé, okamžité sjednocení s Bohem. Abychom byli zachraňováni v každé minutě, musíme být v Bohu, v přímém, neustálém a okamžitém sjednocení s Bohem (Witness Lee, The Experience and Growth in Life, kapitola 16, oddíl 1).
  Podle mého uvažování je dýchaní, pití, jedení a růst „kořenovým vlášením“ našeho křesťanského života, jež nás udržuje v neustálém rozdílení. Trojjediný Bůh prošel všemi procesy, aby se stal oživujícím Duchem. Nyní se potřebujeme těšit z neustálého rozdílení této Osoby do naší bytosti. Proto potřebujeme kořenové vlášení. Strom roste díky svému kořenovému vlášení. Jelikož jsme byli znovuzrozeni, máme život a přirozenost trojjediného Boha. Ale máme-li přežít a žít, musíme neustále dýchat. Každý dech je jedním kořenovým vláskem. Také potřebujeme pít a jíst Pána. Dýchání, jedení, pití a růst v Pánu je kořenovým vlášením. (Witness Lee, Messages to the Trainees in Fall 1990, kapitola 5, oddíl 4).
  Božské rozdílení má mnoho aspektů. Jedení, pití a dýchání – to vše je rozdílením. Zapečetění Duchem Svatým (Ef 1,13) je také rozdílením. Pomazání (1J 2,20.27) je jedním z aspektů božského rozdílení. Každý den bychom měli být pod pomazáním. To, jak dobrý Samařan nalil olej a víno na rány zraněného člověka v Lukášovi 10, bylo rozdílením v předobrazu. Dokonce i štědrý přívod Ducha Ježíše Krista (Fp 1,19) je štědrým rozdílením. Měli bychom ustavičně zakoušet všechny tyto aspekty rozdílení. Po celý den bychom měli zakoušet pomazání, zapečetění, pohyb, působení, uspokojování, uhašování žízně a zavlažování z rozdílení božské Trojice. To je růst kořenového vlášení. Mnozí z nás mají nedostatek „rozdílení kořenového vlásku“. Staráme se jen o velké kořeny. Avšak čím více má strom kořenového vlášení, tím je strom silnější. (Witness Lee, Messages to the Trainees in Fall 1990, kapitola 10, oddíl 3).
  Když čteme Bibli tímto způsobem, rovněž potřebujeme věnovat pozornost udržování neustálého kontaktu s Pánem a nenechat se rozptylovat vnějšími literami. Neměli bychom věnovat pozornost pouze čtení a přitom zapomínat na kontakt s Pánem. Není snadné udržovat společenství s Pánem, když tímto způsobem čteme Bibli deset až dvacet minut. Někteří lidé dokážou kontaktovat Pána bez čtení Bible, ale jakmile začnou číst Bibli, jejich kontakt s Pánem je přerušen. Číst Slovo a stále být schopen udržovat kontakt s Pánem je tudíž duchovní dovednost, která vyžaduje cvik. Potřebujeme procvičovat čtení, zatímco kontaktujeme Pána, a kontaktování Pána, zatímco čteme, aby náš kontakt s Pánem nebyl narušen naším čtením. Při čtení potřebujeme udržovat a zůstávat ve společenství s Pánem. Čteme-li tímto způsobem dvacet minut Bibli, budeme mít dvacet minut kontakt a společenství s Pánem. To bude velmi užitečné. (Witness Lee, Lessons for New Believers, lekce 24, str. 341-342)
    Jak jsme viděli, vedením Ducha je jednoduše sám Duch, který je tak praktický a tak přítomný. Proto musíme neustále, než něco řekneme, než něco uděláme, než někam půjdeme, dokonce než něco pomyslíme, nejprve vzhlížet k Duchu, který přebývá v nás. Možná se ptáte, jak u vás může dojít k obratu, abyste to dělali. Odpověď je jednoduchá: musíte si vypěstovat návyk. Neříkejte nic, dokud nepohlédnete na Ducha, který přebývá ve vás. Nedělejte nic, dokud nepohlédnete na Ducha, který přebývá ve vás. Nikam nechoďte, dokud nepohlédnete na Ducha, který přebývá ve vás. Dokonce na nic nemyslete, dokud nepohlédnete na Ducha, který přebývá ve vás. Pravděpodobně jste již prošli krizí, takže už nežijete vy, ale žije ve vás On. Už to nejste vy, kdo je vaším životem, vaší přirozeností, vaším vším. Ale nyní je vaším životem, vaší přirozeností a vaším vším Duch, který přebývá ve vás.
   My všichni milujeme Pána, ale rád bych vám řekl, že nejlepší láska, kterou můžeme dát Pánu, spočívá v tom, že neuděláme nic, dokud se nepodíváme na Něho. Neříkám podívat se k Němu. K Němu může znamenat, že je daleko od vás, v nebesích. Mám na mysli podívat se na Něho, uvědomovat si, že není pouze s vámi, ale i ve vás. Potřebujete takový důvěrný kontakt, dokonce takový okamžitý a neustálý kontakt s Pánem. Musíte se naučit vypěstovat takový návyk. Budeme-li všichni žít tímto způsobem, jakou revoluci to způsobí v našem každodenním životě! Prosím, přijměte toto slovo jednoduše. (Witness Lee, Perfecting Training, kapitola 50, str. 539-540)

středa 10. dubna 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "ČERSTVÝ" (10/72)
K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


ČERSTVÝ (10/72)Biblické texty: Lv 2,14; Nu 18,12; Pís 4,11; Ž 92,10; Mt 9,17; Mk 14,25; 2K 5,17
Vysvětlivky v Recovery Version: Lv 2,141; Lv 19,61; Zj 22,22
Písně: 211, 365, 708, 743

Modlete se nad těmito klíčovými verši...

Leviticus 2,14 Přineseš-li Hospodinu přídavnou oběť z prvotin, přineseš jako přídavnou oběť ze svých prvotin klasy pražené na ohni a drcené zrní z čerstvého obilí.
Píseň písní 4,11 Tvé rty, nevěsto, [čerstvým] medem kanou, mléko a med máš pod jazykem, roucho tvé vůní Libanonu voní.
Žalm 92,11 Vyvýšil jsi můj roh jako roh divokého tura, natřel jsem se čerstvým olejem.
Matouš9,17 Ani se nedává mladé víno do starých měchů, jinak se ty měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno.
2. Korintským 4,16 Proto neochabujeme; i když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den ze dne obnovuje.
2. Korintským 5,17 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.

Úryvky ze služby...

  Co znamená být čerstvý? Být čerstvý znamená být energický a živý. Když se setkáte se svatým, který má vzhled staroby, víte, že nežil v Duchu. Ten, kdo žije v Duchu, je denně obnovován a nikdy nestárne. Jeden svatý svědčil o tom, jak se v roce 1933 setkal se starším křesťanským bratrem v Evropě. Když však měl s tímto bratrem společenství, těšil se z jeho duchovní čerstvosti. Co se týče jeho fyzického těla, onen starší křesťanský bratr již nebyl schopen dobře slyšet a mluvit, ale když k němu lidé přišli, mohli vnímat jeho vnitřní čerstvost. Tento starší muž pevně chytil onoho svatého za ruku a řekl: „Bratře, dodnes nemohu žít bez Něho a On nemůže žít beze mne.“ Kdo je „On“? „On“ je Pán. Jak líbezný výrok: „Nemohu žít bez Něho a On nemůže žít beze mne.“ Tyto dvě věty jsou tak svěží! Onen bratr nepotřeboval tisíce slov. Naopak, pouhými dvěma větami byl schopen způsobit, že se druzí dotkli Boha. To dokazuje, že byl v nitru živý a čerstvý a že měl Boží přítomnost. (Witness Lee: Spiritual Reality, kapitola 8, oddíl 4)
   Pán chce, abychom byli čerství; chce, abychom byli čerství každý den. Možná jsme včera byli žlutí, ale dnes můžeme být znovu zelení. Možná jsme byli žlutí ještě dnes ráno, ale odpoledne můžeme být zelení. Pán je svěží tekoucí voda; není to tak, že by tekl pět minut a potom přestal. Pán plyne neustále, denně, měsíčně a ročně. Není minuta, kdy by měl nedostatek. Pán je vždy čerstvý a neustále nás občerstvuje. To je život, k němuž nás Pán vede. Je v něm moc, radost, pokoj a svatost. Pouze tímto způsobem života můžeme vyjadřovat Pánův život. Po vítězství v Jerichu na nás čeká ještě vítězství u Aje. Po velkých vítězstvích na nás čekají ještě malá, každodenní vítězství. To bychom měli denně zakoušet před Pánem.
   Bible říká, že Saul od ramen vzhůru převyšoval všechen lid (1S 10,23). Přesto Bůh jeho kralováním nebyl potěšen. Nakonec si ho Bůh nevybral. Namísto toho si vybral za krále Davida. Bible neprozrazuje Davidovu výšku; pouze říká, že byl ryšavý a hezkého vzhledu (16,12). To naznačuje svěžest, podobně jako svěží tvář miminka nevykazuje žádné vrásky; je zde svěžest a vitalita. Bůh chce, aby náš život byl čerstvý. Žalm 1 říká, že blahoslavený je muž, který je jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává (v. 3). Máme listí, jímž je naše vnější chování. V našem chování a ctnostech můžeme být trpěliví, mírní, pokorní a dokonalí. Ale otázka zní, zda je toto chování zelené či vadne a žloutne. Je čerstvé nebo staré? Listí označuje naše chování. Nejsme-li pod čerstvým působením Ducha Svatého, budeme dělat jen to samé, co jsme dělali v minulosti. Výsledek jistě nebude zelený a čerstvý, ale suchý a starý. Někdo mohl včera vstát z postele v pět hodin ráno. Totéž může udělat i dnes. Ale včera vnímal velikou blízkost Boží přítomnosti, zatímco dnes se Boha vůbec nedotýká. Navenek dělá to samé, ale niterný pocit je pryč. Vnitřní čerstvost je pryč, protože listí uschlo jako ty věci v Noemově arše, které patřily do starého stvoření. Takoví lidé nejsou jako čerstvý olivový lístek, který se objevil poté, co potopa ustoupila. (Watchman Nee: Collected Works of Watchman Nee, The (Set 2) Vol. 42: Conferences, Messages, and Fellowship (2), kapitola 2, oddíl 4)
   Člověk, který žije před Pánem,… by měl každý den zářit a být čerstvý. Kdykoli přichází k Pánu, přijímá světlo. Není to světlo, které uviděl včera, ale nové světlo, které vidí dnes. Jeho vnitřní bytost je vždy jasná a má jistotu ohledně směřování jeho služby a pohybu Ducha Svatého. Takový člověk nejen zná směr, jímž se pohybuje církev, ale také zná Boží záměr pro církev na zemi. Jeho vnitřní cítění je vždy čerstvé a bystré. Takový člověk se vždy učí něco nového a každý den přijímá nové osvícení. Když s ním přijdou lidé do styku, ačkoli se navenek nemusí zdát velmi vřelý, jeho vnitřní bytost je měkká a čerstvá, čirá jako křišťál a průzračná. Někteří lidé, kteří jsou spaseni, dokonce i poté, co dostali milost od Pána, jednají hrubě; jejich problém spočívá v tom, že jejich srdce není pro Pána dostatečně ryzí. Jsou vnitřně příliš komplikovaní, a tak, když se dostaví nějaký pocit, nejsou ochotni jej přijmout. My všichni máme vnitřní cítění, ale často nejsme ochotni přijmout lámání, které s tímto cítěním přichází. Tato neochota je odmítáním světla. (Witness Lee: The Pure in Heart, Chapter 2, Section 2)