čtvrtek 28. února 2013

72 VZÁCNÝCH SLOV: "DUCHOVNÍ" (2/72)K obohacení našeho osobního vztahu s Pánem přinášíme sérii 72 VZÁCNÝCH SLOV. Vycházíme z materiálu, který v roce 2011 připravila pro svou konferenci církev v Irvine. Věříme, že může přinést mnohý duchovní užitek všem Božím dětem, které milují Pána a v nichž je touha po novém oživení. Kéž všichni osobně vstoupíme do hlubšího prožívání Krista pro vybudování Jeho Těla a přípravu Jeho nevěsty.


První skupina slov

Slova, která definují náš osobní vztah s Pánem


DUCHOVNÍ (2/72)

Biblické texty: Pís 1,4b; J 4,24; Ř 8,16; 1K 2,15; Ef 6,18; 2Tm 4,22
Vysvětlivky v Recovery Version: Pís 1,42; 1K 2,151
Písně: 642, 745, 769, 780, 781, 782, 784, 1154

Modlete se nad těmito klíčovými verši...


Pís 1,4b Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují.
2Tm 4,22 Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.
He 10,19  Když tedy, bratři, máme smělou důvěru ke vstupu do svatyně Ježíšovou krví.
J 4,24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
Ef 6.18  Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté.

Úryvky ze služby...


V tomto poselství chceme zdůraznit slova soukromý a duchovní. Křesťanství hlásá fyzického Ježíše, ale my hlásáme pneumatického Krista, Krista, který je Duchem (2K 3,17). Tento Kristus je soukromý a duchovní. Viděli jsme, že královy komnaty představují našeho ducha. Pán nás soukromě navštěvuje v našem duchu a přichází k nám duchovně, nikoli fyzicky. Soukromě nás navštěvuje jako všezahrnující, dovršený Duch.
Kristus Král přivádí své hledače do svých komnat, tj. do jejich znovuzrozeného ducha, do Jeho příbytku. Když jsem byl mladý, učili mě, abych se modlil k Bohu jako nebeskému Otci. Rovněž mi bylo řečeno, abych se nemodlil k Duchu, protože v celém Novém Zákoně nenajdete verš o modlitbě k Duchu. Ale čím více se modlíme, tím více máme pocit, že v nás je Otec i Syn i Duch (Ef 4,6; 2K 13,5; Ř 8,9). Z pohledu naší zkušenosti je náš duch velesvatyně – příbytek, vnitřní komnaty trojjediného Boha. V první kapitole Písně písní máme, On a my, soukromé a láskyplné společenství.
Hledající se v Písni písní modlila: „Táhni mne za sebou! Dáme se v běh.“ Poté ji král táhl a ona následovala, ale nevěděla, kam jít. Král ví, kam jít. Musíme jít do našeho ducha. Vnitřní Kristovy komnaty jsou znovuzrození duchové Jeho milovníků, s nimiž je smíšen a v nichž přebývá jako oživující Duch (Ř 8,16; 2Tm 4,22; Ř 8,11), a jsou to praktické velesvatyně v Kristových milovnících, aby měli účast a potěšení z pneumatického Krista jako dovršeného trojjediného Boha (He 4,16). (Witness Lee, Krystalizační studium Písně písní, 2. kapitola)

Žádné komentáře:

Okomentovat